Antiterrorgjerdet ( Kjent som muren ) i Israel


Hvorfor bestemte Israel seg for å bygge Antiterrorgjerdet?
 
 
Det har siden den andre intifadaen startet i september 2000 vært rundt 22.000 ulike angrep på israelere. Det har vært alt fra skyting, rakettangrep og selvmordsbomber. Dette utgjør rundt 14 angrep hver eneste dag. Angrepene siden september 2000 har tatt livet av over 1000 israelere, flere tusen har blitt skadet, og mange av dem lemlestet for livet. Terroristene har infiltrert israelske byer og utført terrorangrep på busser, i resturanter, i butikksentre, til og med i private hjem. Ingen annen nasjon i verden har opplevd en lignende bølge av terror. Nesten uten unntak er denne terroren rettet mot sivile israelere. 70 prosent av av de drepte var sivile. Rundt 5600 israelere har blitt skadet, 82 prosent av dem var sivile. Det har vært 138 selvmordsangrep og 13730 skyteangrep, og mer enn 460 Kassamraketter har blitt avfyrt i over 300 angrep mot israelere.
 
Som en følge av denne terroren bestemte Israel seg for å reise en forsvarsbarriere mot terroristene. Det har desverre vært meget enkelt for terrorister å infiltrere israelske lokalmiljøer så lenge det ikke har eksistert en hindrende barriere. Det eksisterer allerede et gjerde rundt Gaza. Der har dette tiltaket vært meget vellykket. Ikke en eneste selvmordsbomber har kommet ut av Gaza i løpet av den andre Intifadaen. Også på Vestbredden er det en sterk sammenheng mellom byggingen av Antiterrorgjerdet og reduksjonen i antallet terrorangrep fra de områdene der gjerdet er ferdigstilt. I disse områdene har antallet terrorangrep sunket med 90 prosent siden gjerdet ble bygget. Og enda mer gledelig, antall drepte har sunket med 84 prosent, og antall skadede har sunket med 80 prosent. I 2004 har antall drepte sunket 45 prosent sammenliknet med 2003, antall skadete har sunket med 41 prosent fra 2003. Disse tallene ble presentert 5. januar 2005 i rapporten "2004 Terrorism Data."
 
Fantes det ingen annen løsning?
 
 
Avgjørelsen om å bygge Antiterrorgjerdet falt først etter at man hadde forsøkt andre måter å løse problemet på. Ingenting kunne fullstendig stoppe de dødelige terroraksjonene. På tross av alle løfter og forpliktelser har de palestinske selvstyremyndighetene fullstendig sviktet i å stoppe terrorismen. Disse forpliktelsene var en del av Osloavtalen og påfølgende avtaler, samt Veikartet for fred som ble presentert for partene i mai 2003.
 
Hadde det ikke vært terrorisme, så hadde det ikke vært behov for Antiterrorgjerdet! Palestinerne må avvikle terrororganisasjonene, konfiskere våpen, arrestere bakmennene og dem som begår terroraksjoner. De må stoppe oppmuntringen av terror og gjenoppta sikkerhetssamarbeidet med Israel. Alt dette er steg som forutsettes av Veikartet for fred. Dette er helt nødvendige tiltak for å fornye fredsprosessen.
 
Vil gjerdet utgjøre grensen mellom Israel og en fremtidig palestinsk stat?
 
 
Nei! Ruten til Antiterrorgjerdet er kun basert på militære hensyn, og er kun et sikkerhetstiltak. Den fremtidige grensen vil bli bestemt ved forhandlingsbordet, og bare der. Antiterrorgjerdet er som følge av dette et midlertidig tiltak som enkelt kan fjernes når sikkerheten til israelere er sikret.
 
Gjerdet blir bygget på en slik måte at, hvis det blir nødvendig, så kan de relevante delene flyttes til et annet sted. I den forbindelse er det verdt å nevne at da Israel trakk seg tilbake fra sør-Libanon, i samsvar med FNs Sikkerhetsråds resolusjon 425, tegnet FN grensen mellom Libanon og Israel. Israel flyttet da sitt sikkerhetsgjerde, noen steder bare et par meter, for å etterkomme den nye grensen.
 
Israel har til det ytterste forsøkt å benytte seg av offentlig eiet land under byggingen av Antiterrorgjerdet. Man har i det lengste forsøkt å unngå bruk av privat jord. Hvor dette ikke var mulig har man ikke, som noen har hevdet, konfiskert land. Man har rekvirert land, og dermed forblir jorden eiendommen til den som eier landet. Juridiske prosedyrer gjør det mulig for alle å inngi en innsigelse for bruken av deres land. De gangene privat eiet land er blitt brukt, har eierne blitt tilbudt full kompensasjon i overenstemmelse med loven. Kompensasjonen kan bli utbetalt som en engangssum eller som en månedlig utbetaling.
 
I tillegg til å sikre tryggheten til israelere, legger Israel stor vekt på å sikre interessene til lokale palestinere. Israel er meget opptatt av å finne den rette balansen mellom nødvendigheten av å stoppe terroren, og de humanitære behovene til palestinerne. De aller fleste palestinerne vil bli boende på den østlige siden av gjerdet. De vil ikke bli avskåret fra sine kommersielle eller urbane sentre. Israel vil prøve enhver mulighet for å unngå å påvirke dagliglivet til palestinerne for mye. Dusinvis av overganger har blitt satt inn i gjerdet for å sikre bevegelsene til mennesker og varer. Gjerdet er lagt slik at man i størst mulig grad unngår å skade jordbruksområder. Palestinske bønder skal ha tilgang til sine jorder, og vil nå dem gjennom spesielle jordbruksporter i gjerdet.
 
De fleste bildene man ser i mediene er av en høy mur, på tross av dette vil 95 prosent av det planlagte Antiterrorgjerdet bestå av et kjedet gjerdesystem. Delene med mur er ment for å hindre at terrorister infiltrerer det israelske samfunnet, samt hindre skyting fra palestinsk område inn på israelere, eller steder hvor det ikke eksisterer noen annen mulighet. Det er ingen tvil om at dette er et dilemma. Det setter livskvaliteten til palestinerne opp mot israelernes rett til å leve. Israel mener at retten til å leve må gå foran. Nøkkelen til å endre denne situasjonen er å stoppe terroren. Høyesterett i Israel har undersøkt forholdet mellom Israels behov for sikkerhet og den palestinske humanitære situasjonen. Man kom frem til at det må være en akseptabel balanse mellom dem. Som en følge av dette har Israels regjering endret ruten til til gjerdet.
 
Antiterrorgjerdet er ikke en grense. Grensen vil bli bestemt gjennom forhandlinger mellom partene. Gjerdet vil bidra til at terroren stopper, og vil gjenopprette tryggheten. Dette er et nødvendig steg for å videreføre fredsprosessen.
 
Er Antiterrorgjerdet en bremsekloss for fredsprosessen?
 
 
Nei! Sikkerhetsgjerdet har kun ett mål: Å holde terroristene ute og dermed redde livet til Israels innbyggere; jøder og arabere. Antiterrorgjerdet er ikke en bremsekloss slik enkelte prøver å fremstille det som. Tvert imot, ved å reise en barriere mot terror vil man kunne oppnå ro og stabilitet i regionen, og dermed øke mulighetene for fred.
 
Ett av kravene i den første fasen av Veikartet for fred er at vold og terror blir stoppet. Antiterrorgjerdet har allerede kraftig redusert antallet terroraksjoner der hvor gjerdet er ferdigbygget. Som tidligere nevnt har det ikke kommet noen selvmordsbombere ut av Gaza siden Intifadaen begynte. Dette er et direkte resultat av gjerdet rundt Gaza. Gjerdet beskytter altså allerede livet til sivile israelere. Får vi slutt på terroren, så kan dette lede partene tilbake til forhandlingsbordet.
 
Det ville aldri ha vært behov for et antiterrorgjerde hvis det ikke hadde vært en målrettet terrorkampanje mot israelske menn, kvinner og barn. Døden er permanent. Den er irreversibel. Problemene som måtte oppstå for palestinerne på grunn av gjerdet er midlertidige, og reversible - når terroren stopper.
 
Den israelske regjeringen har en forpliktelse og retten til å beskytte sine innbyggere mot terrorisme. Denne retten er nedfelt i internasjonal rett.
 
Les mer på engelsk.
 
 


Hentet ifra: http://oslo.mfa.gov.il/mfm/web/main/document.asp?SubjectID=5802&MissionID=50&LanguageID=330&StatusID=0&DocumentID=-1

71 kommentarer

Vegard

15.feb.2006 kl.01:15

Det faktiske rullebladet til Israel når det gjelder menneskerettighetsbrudd i de okkuperte områdene er knapt nok kjent.Hovedårsaken til dette er den overveldende PR-industrien til Israels støttespillere,samt skremsels taktikkene disse bruker,som å stemple kritikere av Israels politikk som antisemitter.

Den lange rekken av menneskerettighetsbrudd,hvorav mange er på nivå med krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten,omfatter:

Ulovlig drap:Ifølge de siste tallene fra Det Israelske informasjonssenter for menneskerettigheter i de okkuperte områdene(B`Tselem),er 3 ganger så mange palestinere som israelere blitt drept,og opptil 3 ganger så mange sivile palestinere som sivile israelere siden september 2000.Israels støttespillere fastholder at det er en forskjell mellom det å drepe målrettet og det å drepe sivile uaktsomt.Men B`Tselem stiller spørsmål ved dette:"Når så mange sivile er blitt drept og såret,spiller det liten rolle at det ikke var medoverlegg.Israel forblir ansvarlig."

Tortur:Amnesty rapporterer at "Siden 1967 har israelske sikkerhetsstyrker rutinemessig torturert mistenkte palestinske opprørere i de okkuperte områdene".B`Tselem fant at 85% av palestinere som ble forhørt av israelske sikkerhetsstyrker ble utsatt for "metoder som innebar tortur."Allerede for ti år siden beregnet Human Rights Watch at antallet palestinere som er torturert eller behandlet svært dårlig var "ti tusenvis - et antall som er spesielt høyt tatt i betraktning at det totale antall voksne og unge palestinske menn i Vestbredden og Gaza er under 2/3 million."(Amnesty).Den offentlige komiteen mot tortur i Israel rapporterte i 2003 at til tross for at den israelske høyesterett så ut til å endlig forby tortur,fortsatt sikkerhetsstyrker å bruke tortur"metodisk og rutinemessig".B`Tselem dokumenterte i 2001 at israelske sikkerhetsstyrker ofte benyttet "grov tortur mot mindreårige palestinere".

Riving av hus:"Israel har gjennomført en masseriving av palestinske hus i de okkuperte områdene" rapporterte B`Tselem.Siden semptember 2000 har Israel "ødelagt om lag 4170 palestinske hjem".Inntil nylig har Israel rutinemessig benyttet husriving som en slags kollektiv avstraffelse.Israel har også revet tusenvis av "ulovlige" hjem som palestinerne har bygget fordi Israel har nektet å gi byggetilatelser.I følge Amnesty har motivet vært å gjøre området som er tilgjegelig for ulovlige israelske bosetninger så stort som mulig.Israel har også ødelagt hundrevis av palestinske hjem under påskudd av sikkerhet,men Human Rights Watch og Amnesty enes om at Israels utstrakte ødeleggelse ikke kan forsvares med en militær begrunnelse.Amnesty sier at "noen av disse ødleggelsene dreier seg om grove brudd på den 4.Geneve-konvensjonen og er krigsforbrytelser".I tillegg til selve omfanget av menneskerettighetsbruddene fortjener også det helt spesielle ved den israelske politikken oppmerksomhet."I de okkuperte områdene har Israel skapt et seperasjonsregime basert på diskriminering,der de anvender to seperate juridiske systemer i same området,og hvor individets rettigheter avgjøres av deres nasjonalitet" konkluderer B`Tselem."Dette regimet er det eneste av sitt slag i verden,og minner om forkastlige regimer fra fortiden som apartheid-regimet i Sør-Afrika".Om det var berettighet å starte en økonomisk boikott av Sør-Afrika,burde altså en boikott av Israel være like berettiget.

En økonomisk boikott kan forsvares på moralsk grunnlag.Men kan en diplomatisk fremgangsmåte anvendes i stedet?De grunnleggende grepene for å løse konflikten er nedfelt i FN-resolusjon 242 og etterfølgende resolusjoner.Israel bes om en full tilbaketrekking fra Vestbredden og Gaza.Resolusjonen krever dessuten at det skal opprettes en palestinsk stat i disse områdene i bytte mot en anerkjennelse av Israels rett til å eksistere i fred med sine naboer.Hvert år stemmer et overveldende flertall i FN for denne to-statsløsningen,mens Israel og USA(og enkelte øystater i Sør-Stillehavet) konsekvent stiller seg mot.
Israels nåværende politikk vil sette en stopper for enhver levedyktig palestinsk stat.Mens verdens oppmerksomhet har vært ensidig festet på Israels tilbaketrekking fra Gaza,konstaterte Sara Roy ved Harvard Univerity at det egentlige formålet er å fremme "den fysiske integreingen av Vestbredden i Israel".Den israelske muren på Vestbredden annekterer de mest fruktbare landområdene og vannresursene,i tillegg til Øst-Jerusalem,sentrum for palestinsk liv.I praksis vil muren også dele Vestbredden i to.Selv om Israel hevder at muren ble bygget i kampen mot terrorisme,erkjente regjeringen nylig at muren vil være "den fremtidige grensen for staten Israel".

Med FN-paktens folkesuverenitetsprinsipp i minne(at det er ulovlig å tilegne seg et landområde ved å gå til krig) erklærte Den internasjonale domstolen i en uttalelse i 2004 at Israels bosettninger i de okkuperte palestinske områdene og at muren var illegal i henhold til internasjonal lov.Israel ble bedt om å stoppe bygingen av muren og å rive ned delene som var ferdig bygd.I uttalelsen ble det lagt spesiell vekt på ansvaret til det internasjonale samfunnet:"Alle stater har forpliktet seg til å ikke anerkjenne den ulovlige situasjonen som har oppstått på grunn av byggingen av muren i de okkuperte palestinske områdene,innkludert muren i og rundt Øst-Jerusalem.De er også pliktig til å ikke hjelpe eller bidra til oppretholdelsen av situasjonen.I henhold til FN-pakten og internasjonal lov har også alle stater forpliktet seg til å sikre at ethvert hinder,som byggingen av muren har medført,fjernes for at det palestinske folk kan utøve sin rett til selvbestemmelse".

En påfølgende resolusjon fra FNs genralforsamling som støttet uttalelsen til Den internasjonale domstolen ble vedtatt med overveldende flertall..En studie som sammenligner situasjonen med lignende politiske konflikter,konkluderer med at FN ga Israel "faktisk imunitet mot virkemiddler som vanligvis iverksettes".Etter en aggressiv kampanje der Europa ble beskyldt for "en ny antisemittisme" har også EU sviktet sin plikt til å hevde at internasjonal lov skal gjelde i de okkuperte områdene.

Selv om anklagene om "en ny antisemittisme" ikke er basert på fakta har EU reagert med å være ettergivende ovenfor israelsk politikk Både den enkelte stat som respekterer internasjonal lov og samvittighetsfulle individer må nå bære det moralske ansvaret for å hindre en ventet katastroffe.En ikke-voldelig taktikk for å oppnå rettferdig varig løsning på Israel-Palestina konflikten kan ikke kalles antisemittisk.Jødenes virkelige fiender er de som fornedrer minnet om jødenes lidelser ved å likestille nazistenes boikott av jødiske varer med prinsipiell motstand mot israels ulovlige og umoralske politikk.

Dette innlegget er skrevet av Norman Finkelstein,professor i statsvitenskap ved DePaul university.Innlegget sto på trykk i Aftenposten den 14/1-06.

Forøvrig skriver du "Nei! Ruten til Antiterrorgjerdet er kun basert på militære hensyn, og er kun et sikkerhetstiltak. Den fremtidige grensen vil bli bestemt ved forhandlingsbordet, og bare der. Antiterrorgjerdet er som følge av dette et midlertidig tiltak som enkelt kan fjernes når sikkerheten til israelere er sikret".

Men dette er jo ikke sant.I november 2005 gikk Israels justisminister ut og sa at muren vil utgjøre Israels fremtidige grense.

Forøvrig er jeg enig med Kåre Willoch sin uttalelse tidligere.Veikart for fred kunne like gjerne vært kalt veikart for krig.

Kakemonsteret

02.mar.2006 kl.14:14

selv om det er synd at de som har skapt et liv på gaza må forlate sine hjem og liv, bør denne sonen være ubebodd. det er fordi det tydeligvis er nødvendig med en beskyttelsessone mellom israel og palestina. det er ikke ukjent at i palestina ligger dem som snipere og sender raketter og diverse over til israel. og en liten mediaforskjell; hvorfor omtales palestinske bombeangrep på israel som "flere drept" mens såkaldte hevnangrep fra israel på palestina som
"uskyldige skolebarn og deres mødre brutalt drept"?

Red.

05.mar.2006 kl.01:10

Til Vegard: Det meste av det du nevner har ingenting med gjerdet å gjøre. Jeg kan nevne at jeg selv setter spørsmålstegn ved enkelte steder gjerdet har blitt bygd på, men faktum er at det redder daglig liv. Det virker! Og Israel kommer til å trenge det lenge- helt til palestinerne har fått sin egen stat og kanskje til og med etter dèt har skjedd. Jeg vil gjerne se deg komme med bevis for gjerdet har bestemt Israels fremtidige grenser- uansett vil nok Israel måtte inngå enda flere kompromisser i fremtiden- med Hamas som hittil ikke har gjort noe som helst for fredens skyld i likhet med Abbas og i likhet med avdøde terroristfar og jødeslakter Arafat.

firewall

19.des.2006 kl.23:33

Luogo interessante, buon disegno, lo gradisco, signore! =) www.lukxi.org/firewall

luciano

21.des.2006 kl.18:45

sesso con cavalli

23.des.2006 kl.08:30

casa

24.des.2006 kl.21:39

erotismo

26.des.2006 kl.10:39

sesso

27.des.2006 kl.22:27

alessandro del piero

01.jan.2007 kl.20:44

[URL]www.intprnet.org/alessandro-del-piero">www.intprnet.org/alessandro-del-piero[/URL] [URL]www.intprnet.org/alessandro-del-piero/del-piero.php[/URL] [URL]www.intprnet.org/alessandro-del-piero/piero.php[/URL] [URL]www.intprnet.org/alessandro-del-piero/juventus-a http://www.intprnet.org/alessandro-del-piero

prosciutto

03.jan.2007 kl.09:27

Sofi

17.jan.2007 kl.16:03

[URL]http://2s.ca/AAAX1[/URL] [URL]http://2s.ca/AAAX2[/URL] [URL]http://2s.ca/AAAX0[/URL]

biglietti

16.feb.2007 kl.12:59

luogo fine, sapete.. www.parygigi93.org/biglietti

nati

16.feb.2007 kl.13:33

The information I found here was rather helpful. Thank you for this. www.parygigi93.org/nati

bella

16.feb.2007 kl.14:06

luogo interessante, soddisfare interessante, buon! www.parygigi93.org/bella

universita

16.feb.2007 kl.14:40

um... buoni, realmente buoni luogo e molto utile;) www.parygigi93.org/universita

aria

16.feb.2007 kl.15:13

Grande! Il luogo cose buon, tutto e abbastanza ragionevole e piacevole.. www.parygigi93.org/aria

aria

16.feb.2007 kl.15:45

Grande! Il luogo cose buon, tutto e abbastanza ragionevole e piacevole.. www.parygigi93.org/aria

foto

16.feb.2007 kl.16:19

Lavoro eccellente! ..ringraziamenti per le informazioni..realmente lo apprezzo: D www.parygigi93.org/foto

canna

16.feb.2007 kl.16:52

Interesting comments.. :D www.parygigi93.org/canna

offerte

16.feb.2007 kl.17:23

Grand emplacement! La conception est merveilleuse! www.parygigi93.org/offerte

gallipoli

16.feb.2007 kl.17:56

luogo interessante, soddisfare interessante, buon! www.parygigi93.org/gallipoli

keira knightley

16.feb.2007 kl.18:28

Stupore! Amo questo luogo!:))))))) www.computmr.org/keira-knightley

keira knightley

16.feb.2007 kl.18:59

Stupore! Amo questo luogo!:))))))) www.computmr.org/keira-knightley

nude

16.feb.2007 kl.19:33

Desidero appena dire che e un luogo ben cotto www.computmr.org/nude

chi

16.feb.2007 kl.20:04

Lavoro eccellente! ..ringraziamenti per le informazioni..realmente lo apprezzo: D www.computmr.org/chi

la scala

16.feb.2007 kl.20:36

Lavoro eccellente! ..ringraziamenti per le informazioni..realmente lo apprezzo: D www.computmr.org/la-scala

cari

16.feb.2007 kl.21:08

Nice site. Thanks. www.computmr.org/cari

cari

16.feb.2007 kl.21:40

Nice site. Thanks. www.computmr.org/cari

wallpaper

16.feb.2007 kl.22:11

Desidero appena dire che e un luogo ben cotto www.computmr.org/wallpaper

alitalia

16.feb.2007 kl.22:42

The information I found here was rather helpful. Thank you for this. www.computmr.org/alitalia

fare

16.feb.2007 kl.23:13

Du musst ein Fachmann sein - wirklich guter Aufstellungsort, den du hast! www.computmr.org/fare

tiscali

16.feb.2007 kl.23:45

Desidero appena dire che e un luogo ben cotto www.computmr.org/tiscali

tiscali

17.feb.2007 kl.00:14

Desidero appena dire che e un luogo ben cotto www.computmr.org/tiscali

amalfi

17.feb.2007 kl.00:46

mmm.. nice design, I must say.. www.computmr.org/amalfi

tattoo

17.feb.2007 kl.01:17

Design ist nett. Gut gemacht:) www.gelazuto25.org/tattoo

fiorentina

17.feb.2007 kl.01:48

L'information interessante que vous avez! I'am allant revenir bientot. www.gelazuto25.org/fiorentina

canzoni

17.feb.2007 kl.02:21

Nice site you have! www.gelazuto25.org/canzoni

canzoni

17.feb.2007 kl.02:52

Nice site you have! www.gelazuto25.org/canzoni

pasta

17.feb.2007 kl.03:24

Ich fand gute und wichtige Informationen - dir zu danken. www.gelazuto25.org/pasta

antologia

17.feb.2007 kl.03:57

Lavoro eccellente! ..ringraziamenti per le informazioni..realmente lo apprezzo: D www.gelazuto25.org/antologia

positano

17.feb.2007 kl.04:29

Dein Aufstellungsort verdient nur gute Woerter. Danke. www.gelazuto25.org/positano

inter

17.feb.2007 kl.05:02

Lo trovo piuttosto impressionante. Lavoro grande fatto..) www.gelazuto25.org/inter

inter

17.feb.2007 kl.05:34

Lo trovo piuttosto impressionante. Lavoro grande fatto..) www.gelazuto25.org/inter

museo

17.feb.2007 kl.06:06

mmm.. nice design, I must say.. www.gelazuto25.org/museo

solitario

17.feb.2007 kl.06:38

Grande! Il luogo cose buon, tutto e abbastanza ragionevole e piacevole.. www.gelazuto25.org/solitario

lazio

17.feb.2007 kl.07:12

Was kann ich sagen? Wirklich gute Arbeit erledigt mit dem Aufstellungsort? www.gelazuto25.org/lazio

yahoo

26.feb.2007 kl.15:31

luogo fine, sapete.. www.pusizia79.org/yahoo

yahoo

26.feb.2007 kl.15:58

luogo fine, sapete.. www.pusizia79.org/yahoo

loghi

26.feb.2007 kl.16:22

Luogo grande! Grande giusto! I miei riguardi migliori al proprietario:) www.pusizia79.org/loghi

bianchi

26.feb.2007 kl.16:49

Dein Aufstellungsort verdient nur gute Woerter. Danke. www.pusizia79.org/bianchi

bianchi

26.feb.2007 kl.17:14

Dein Aufstellungsort verdient nur gute Woerter. Danke. www.pusizia79.org/bianchi

zidane

26.feb.2007 kl.19:17

mmm.. nice design, I must say.. www.pusizia79.org/zidane

zidane

26.feb.2007 kl.19:41

mmm.. nice design, I must say.. www.pusizia79.org/zidane

bikini

26.feb.2007 kl.20:06

I'll tell my colleagues about your page..! www.pusizia79.org/bikini

campania

26.feb.2007 kl.20:33

pagine piuttosto informative, piacevoli =) www.pusizia79.org/campania

campania

26.feb.2007 kl.20:57

pagine piuttosto informative, piacevoli =) www.pusizia79.org/campania

gazzetta

26.feb.2007 kl.21:24

Luogo grande! Grande giusto! I miei riguardi migliori al proprietario:) www.pusizia79.org/gazzetta

danni

26.feb.2007 kl.21:47

Very valuable information you have here. Thanks.. www.pusizia79.org/danni

liberi

26.feb.2007 kl.23:30

Ich besichtige deinen Aufstellungsort wieder bald fur sicheres! www.librerix.org/liberi

italiano

26.feb.2007 kl.23:55

Ich erklare meinen Freunden uber diese Seite. Interessieren! www.librerix.org/italiano

primo

27.feb.2007 kl.00:20

luogo interessante, soddisfare interessante, buon! www.librerix.org/primo

primo

27.feb.2007 kl.00:44

luogo interessante, soddisfare interessante, buon! www.librerix.org/primo

natura

27.feb.2007 kl.01:39

Ich erklare meinen Freunden uber diese Seite. Interessieren! www.librerix.org/natura

serie a

27.feb.2007 kl.02:29

ooo! it's one of the best sites ever! :) www.librerix.org/serie-a

campioni

27.feb.2007 kl.02:58

WOW!! I like it! www.librerix.org/campioni

campioni

27.feb.2007 kl.03:22

WOW!! I like it! www.librerix.org/campioni

verona

27.feb.2007 kl.04:16

Scommettevo che avete speso molto tempo lavorare al luogo. Ha valso la pena di fare;) www.librerix.org/verona

piccolo

27.feb.2007 kl.05:09

L'information interessante que vous avez! I'am allant revenir bientot. www.librerix.org/piccolo

grosso

27.feb.2007 kl.06:56

Stupore! ho una sensibilità molto buona circa il vostro luogo!!!! www.occheiali.org/grosso

grosso

27.feb.2007 kl.07:22

Stupore! ho una sensibilità molto buona circa il vostro luogo!!!! www.occheiali.org/grosso

Skriv en ny kommentar

Israel-venn og freds-venn

Israel-venn og freds-venn

21, Bergen

Jeg har lyst å vise sider av midt-østen konflikten som viser et mer helhetlig bilde enn mange gir uttrykk for. Jeg erkjenner at Israel har sine feil, men jeg liker ikke det kyniske synet på at Israel er den store stygge Goliat. Begge sider har sine ekstremister, og jeg føler med begge sider. Både Israel og palestinerne må inngå kompromisser for å endelig kunne få til å opprette en palestinsk stat.Bare så det er klart. Jeg håper om en bedre fremtid for alle som bor i midtøsten.

Kategorier

Arkiv

hits